Tuesday, Jun 18th

Last update02:29:52 PM

שמאים

מתי אפשר לפנות אל שמאי מכריע?

  • PDF

מתי אפשר לפנות אל שמאי מכריע?

 

הזמנת שמאי מכריע היא פונקציה השמורה למקרים בהם יש הבדל בין הערכה של שמאי אחד, נניח שמאי רכב של חברת הביטוח או שמאי מקרקעין של ועדה מקומית, לבין שמאי אחר – פרטי, לצורך הדוגמא. שמאי מכריע מקבל את הנתונים משני הצדדים, ותפקידו לבחון כל מקרה באופן ספציפי על מנת לספק חוות דעת משלו. על כל שמאי מכריע בתחומים השונים להכיר את החוקים, המגבלות והנהלים בצורה יסודית משום שרק בצורה כזו הוא יכול לקבל החלטה ראויה ומקובלת.

 

תפקידו של שמאי מכריע בתחום המקרקעין

על פי תיקון 84 לחוק התכנון והבנייה, ניתן להכריע בתביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק ובכל מחלוקת הנוגעת למקרים של היטל השבחה באמצעות מנגנון של שמאי מכריע. למעשה, מתייחס התיקון למקרים בהם אדם המקבל דרישה לתשלום היטל השבחה מועדה מקומית מעוניין לערער – אך לא על פרטי המקרקעין, הנתונים הפיזיים, התכניות לגביו או הזכויות בגינן יש לחייב. במידה והערעור נוגע לאחד מאלו, באפשרותו לפנות לוועדה המקומית לצורך תיקון. בנוגע לכל עניין אחר, עליו לפנות אל שמאי מכריע אשר מוכר כגורם היחיד הרשאי לשנות את ההחלטה. הפניה אל שמאי מכריע נעשית באמצעות שליחת בקשה ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין, אשר תפקידו למנות את השמאי. במילים אחרות, הדרך היחידה לשנות או לערער על החלטה של ועדת תכנון מקומית היא באמצעות ועדת ערר או שמאי מכריע. בנוסף, הפניה אל שמאי מכריע נעשית לאחר שהנישום הזמין בדיקה של שמאי מקרקעין מטעמו. על פי החוק ישנם שני מקרים בהם אין לפנות אל שמאי מכריע: כאשר שמאי המקרקעין הפרטי מוצא כי מדובר בטעות בפרטי הנכס, בפרטי התכנית או בזכויות, וכן כאשר ישנה מחלוקת בנוגע לסוגיה משפטית (אם וכאשר בעל הנכס מתנגד לחיוב עצמו עליו לפנות לועדת ערר ולא לשמאי מכריע). פרק הזמן הדרוש להגשת ערעור באמצעות פניה אל שמאי מכריע היא 45 ימים, והפנייה בעת השגה להיטל השבחה מוטלת על בעל הנכס ובעת תביעה לפיצויי ירידת ערך על שמאי הבעלים והועדה המקומית.

 

מתי כדאי לפנות אל שמאי מכריע?

בתחום הרכב, חברות הביטוח מרכיבות רשימה של שמאים מכריעים אשר תפקידם להעריך את הנזק במקרה של מחלוקת בין שתי שומות. השמאי נקבע בצורה אקראית, ואינו שמאי בית של החברה או לחילופין שמאי חוץ של המבטח. בתחום הזה, חוות הדעת של שמאי מכריע מגיעה לאחר יום עבודה אחד – מהרגע שקיבל את הצעות התיקון, או שבעה ימים מרגע שקיבל את השומות הרלוונטיות. לסיכום, בכל תחום כדאי להזמין שמאי מכריע במידה והפער בין דו"ח השמאות של גורם חיצוני לדו"ח של השמאי הפרטי גדולה, ומומלץ להיעזר באנשי מקצוע על מנת לקצר את התהליכים ולהגדיל את סיכויי ההצלחה.

חיפוש מהיר של שמאיכניסת שמאיםעקבו אחרינו

צור קשר


שמאים מומלצים | חיפוש שמאי לפי אזור | אינדקס שמאות טיפים ומידע כללי מתי אפשר לפנות אל שמאי מכריע?